ЕКСКУРЗИИ, ПОЧИВКИ, ЕКЗОТИЧНИ ПЪТУВАНИЯ, САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ, ОРГАНИЗИРАНИ КРУИЗИ, ЕКСКУРЗИИ ОТ БУРГАС
+359 895 787 165 +359 879 579 072 +359 877 188 144 Адрес: гр.Бургас, бул."Алеко Богориди" 18 Тел офис:056 842 899, мейл: travel.burgas@gmail.com

Общи условия за записване

»

1. ЗАПИСВАНИЯ И РЕЗЕРВАЦИИ
Записване / резервация се заявява на ТУРОПЕРАТОРА или на негови турагенти, по телефон, факс или   интернет или лично в офиса на Туроператора. Резервацията се счита за валидна след сключване на  Договора за организирано пътуване и внасяне на депозит .
2.ВИЗИ
2.1. За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства на ПОТРЕБИТЕЛЯ, като му предоставя необходимите документи /резервации, билети и др./ При възможност, предоставена от съответното посолство и по искане на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще подготвя и внася документите му за виза. В този случай Потребителят е длъжен да представи на ТУРОПЕРАТОРА изискуеми от посолството документи, както и да заплати таксите за визата. Не предоставяне на документите и не заплащане на таксите или неявяване в посолството на лично интервю, ако е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
2.2.Издаването на виза за съответната държава е в компетенция единствено на посолството и не се гарантира от ТУРОПЕРАТОРА. В случай на отказ, платените от ПОТРЕБИТЕЛЯ такси за виза не се възстановяват.

3. ЦЕНИ  и  ПЛАЩАНЕ

3.1.Плащането се извършва в лева или по банков път на сметката на Туроператора в БАНКА ДСК
ЧАЙКА ТРАВЕЛ БУРГАС ЕООД
БАНКА ДСК , BIC: STSABGSF
Сметка в лева : BG12STSA93000022013636
3.2. Депозит - ако не е упоменато друго, размерът на депозита е 30 % от общата цена. Потребителят внася депозита  в момента на подписване на този договор, ако не е упоменат друг срок.
3.3. Окончателно плащане се извършва от Потребителя в срок от 22 календарни дни преди датата на пътуването, ако не е упоменат друг срок.
3.4. В случаите, когато договорът се сключва по-малко от 22 дни преди началната дата на пътуване/ ползване на услугата се заплаща пълната стойност на ценовата оферта.
3.5.Цените са калкулирани по курс "купува" евро/лев на БНБ.
3.6.Увеличение на цената, което се счита за значително,когато е в повече от 5 % от пакетната цена, е възможно : при покачване цените на горивата,изменение на размера на таксите, свързани с пътуването, промяна на валутните курсове, възникнали след подписването на договора.
3.7.Цената не може да се увеличава 20 дни преди началната дата на пътуването.

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

4.1.ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава:
4.1.1. Да предостави в съответствие с условията на този договор туристическите услуги, заявени и заплатени от ПОТРЕБИТЕЛЯ.
4.1.2.Да осигури на ПОТРЕБИТЕЛЯ задължителна застраховка при ‘’организирано пътуване с обща цена’’ “Медицински разходи при болест и злополука” за пътуване извън страната в стандартните условия на застрахователните дружества и да предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ оригинал на застрахователната полица. По искане на ПОТРЕБИТЕЛЯ да го застрахова и за други рискове по време на пътуването срещу допълнително заплащане.
4.1.3.ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да се откаже от договора без да носи отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не извърши плащанията в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Извършеното плащане се удостоверява с надлежно изготвена фактура. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се възстановява и пътуването / резервацията се счита за анулирано.
4.1.4. Туроператорът ЧАЙКА ТРАВЕЛ БУРГАС ЕООД е застрахован по смисъла на чл.97 от Закона за Туризма.
4.1.5.ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени превозвача с друг превозвач, при настъпване на причини, които правят невъзможно или нецелесъобразно посочения в договора превозвач да изпълни задълженията си, като уведомява за това ПОТРЕБИТЕЛЯ в срок от 24 часа преди датата на отпътуването.
4.1.6.ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да променя часа на тръгване при промяна на превозвача или настъпване на други обективни причини, които налагат това, като уведоми своевременно ПОТРЕБИТЕЛЯ.
4.1.7.ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да променя местата за настаняване на ПОТРЕБИТЕЛЯ в превозното средство с цел настаняване на майки с деца, бременни жени, възрастни хора и при наличие на други подобни обективни причини.

4.2. Потребителят се задължава:
4.2.1. При пътуване извън страната да си осигури необходимите лични документи / редовен международен паспорт или лична карта/.
 4.2.2. Ако Потребителят е лице, което няма навършени 18 години, и който ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт, той трябва да предостави нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата (ако непълнолетният пътува с един родител, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие от другия родител ).
4.2.3. Да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги.
4.2.4. Потребителят, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания е длъжен да премине съответната профилактика, съгласно международните медицински изисквания и да подпише декларация по образец съгласно Наредба №17  на МЗ чл. 19
4.2.5. Да спазва  законовия ред на страната, в която пътува, както и да напусне държавите, включени в екскурзията/почивката заедно с туристическата група, към която е включен, в противен случай, всички произтичащи последици са за негова сметка и Туроператорът не носи отговорност за разходите и формалностите, свързани с връщането му в България.
4.2.6. При инциденти и нанесени щети на хотели, превозни средства и на трети лица от страна на Потребителя, последният е длъжен да възстанови на място нанесените и установени щети.

5. ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ
5.1. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимият брой  участници или ако отмяната се дължи на форсмажорни обстоятелства (военни действия, терористични актове,стачки,епидемии, природни бедствия и др.) . В тези случаи Туроператорът не носи отговорност за  неизпълнението на Договора като връща на Потребителя всички платени суми, без тази част от тях за извършени фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и др/ .Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.
5.2. Туроператорът не носи отговорност по неизпълнение или неточно изпълнение на настоящия Договор и не дължи неустойки, ако причините за това се дължат на :
а) Потребителя, в т.ч. неявяване от негова страна на определено за отпътуване място и време;
б) Действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора;
в) Непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им. За непреодолима  сила или събитие се считат: забавяне на гранични пунктове, усложнена обстановка по пътищата, вкл. стачки от страна на авиокомпании и фериботни компании, всякакъв род проверки на граничните пунктове,  проведени  от контролните органи, отнемащи време в повече от предвиденото, оказване на медицинска помощ на турист от групата и други изключителни обстоятелства. При тези    случаи, Туроператорът си запазва правото на промени в програмата и на действия според конкретната ситуация, без да дължи неустойки за това;
г)  В случаите, когато някои от включените в програмата туристически обекти или музеи са в  почивка, ремонт, не работят или са със съкратено работно време в деня, в който са определени за посещение;
Описанието  и цените на допълнителните услуги имат информативен характер и Туроператорът не но    носи  отговорност  за тяхната промяна, както и за услуги, които Потребителят е закупил  индивидуално  на място, а не чрез  негов представител.
 5.3. Ако Потребителят сам прекрати пътуването си по свое желание, всички разходи, включително и транспорта са за негова сметка.
5.4. Туроператорът не възстановява пари за неизползвани предплатени услуги.
5.5. При дублиране на стаи от страна на хотела, туроператорът си запазва правото да настани туристите в друг хотел от същата или по-висока категория, без да дължи неустойка.
5.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в цената на пътуването той е длъжен да уведоми незабавно Потребителя. Потребителят се задължава за уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят декларира, че задължително посочените от него за контакт телефони, електронна поща в заявката за записване са действителни и Туроператорът ще може бързо и неотменно да предаде уведомлението. Приемането на промените се удостоверява с допълнително писмено споразумение към Договора. В случай, че Потребителят не приеме промените, Туроператора му предлага друго пътуване на същата, по-ниска или по-висока цена със съответното прихващане, връщане или доплащане на разликата. Ако Потребителят не приеме предложението, той може да се откаже от Договора, без да държи неустойка или обезщетение, като Туроператорът му възстановява платените от него суми по Договора.
5.7. Потребителят може да се откаже от резервираното по  настоящият договор пътуване до 3 дни след неговото подписване и заплащане на авансова вноска. В този случай Потребителят дължи на Туроператора такса резервация в размер на 40 лева на човек.
5.8. Ако Потребителят се откаже  от резервираното по  настоящият договор пътуване до 61 дни преди датата на отпътуване, същият дължи такса в размер на  внесеният депозит;
5.9. Ако Потребителят се откаже  от резервираното по  настоящият договор пътуване от 60 дни до 31 дни преди датата на отпътуване, същият дължи такса в размер на  50 % от стойността на пътуването;
5.10. Ако Потребителят се откаже  от резервираното по  настоящият договор пътуване 30 и по-малко  дни преди датата на отпътуване, същият дължи такса в размер на  100 % от стойността на пътуването;
5.11. Потребителят има право да прехвърли договора за настоящото туристическо пътуване на трети лица без да се променят условията по договора. За тази промяна Потребителят дължи такси от 30 лева на човек;
5.12. При отмяна  на пътуването поради болест или други лични причини, свързани с Потребителя/ Потребителите, важат условията по т.5.7 ; 5.8; 5.9; 5.10; 5.11;
5.13. При отказ на граничните служби да допуснат влизане на Потребителя на територията на съответната държава, Туроператорът не носи отговорност и не дължи връщане на заплатената за туристическото пътуване цена;
5.14. Потребител, който не се яви в деня и часът на  отпътуване или се откаже от пътуването след като то е започнало, поради каквато и да е причина, няма право на възстановяване на стойността на пътуването или част от нея ;
 
6. СПОРОВЕ И РЕКЛАМАЦИИ
6.1. Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, в т.ч. конкретните условия в хотелите , трябва да бъдат предявени от Потребителя на място пред доставчика на услугите и представител/ екскурзовод на Туроператора или пред обслужващата фирма за отстраняване на слабостите. Потребителят трябва да изиска от отговорно лице съставянето на протокол, върху който фигурира име, подпис и печат на отговорното лице. В случай, че заинтересованите страни не са удовлетворени, предявяването на рекламацията става  в писмена форма лично в офиса на Туроператора или по електронна поща до 14 календарни дни след крайната дата на организираното пътуване. Потребителят трябва да представи писмена рекламация, съставения констативен протокол,  
оригиналният екземпляр от договора, платежен документ.
6.2. В случай,че Потребителят не е предявил рекламацията по описания начин, неговите претенции няма да се приемат и разгледат от страна на Туроператора.
6.3. Туроператорът се задължава в срок от 30 дни след получаване на рекламацията да даде своето писмено становище по нея.
7. РЕД ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
7.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е сключен Договорът.
7.2. Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на Договора се извършва в писмена форма.
7.3. При изменение на Договора, задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват слез уреждане на финансовите взаимоотношения.
8. ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
8.1. С цел предоставянето на туристически услуги Чайка Травел Бургас ЕООД събира и обработва лични данни на Потребителя на основание чл.4, ал.1, т.2 и 3 от Закона за защита на личните данни и по-конкретно въз основа на следното:
8.1.1. Изрично получено съгласие на Потребителя на услугата;
8.1.2. Обработването е необходимо за изпълнение на задълженията по договорите между Потребителя и Туроператора, както и за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по искане на Потребителя.
8.2. С ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ за ползване на услугата, предоставяна от Чайка Травел Бургас ЕООД  Потребителите ИЗРИЧНО СЕ СЪГЛАСЯВАТ,че Чайка Травел Бургас ЕООД има право да събира и обработна личните им данни, предоставени при сключването на Договор за пътуване.
8.3. Чайка Травел Бургас ЕООД събира и обработва личните данни, предоставени от Потребителя за целите на предоставяне на услугите по договора с Потребителя, включително за следните цели;
8.3.1. организиране на пътуването;
8.3.2. хотелски резервации и предоставянето на хотелски услуги от хотелите и хотелските вериги;
8.3.3. сключване на договор за застраховка Медицински разходи при болест и злополука за пътуванията извън страната;
8.3.4. съдействие при издаването на визи, за пътувания в държави, за които се изискват визи за български граждани;
8.3.5. счетоводни цели и водене на архиви, изисквани по закон;
8.4. Чайка Травел Бургас ЕООД НЕ предоставя на трети лица лични данни на Потребителя с цел маркетинг и не използва предоставените от Потребителя телефон и електронен адрес, освен за целите на организиране на пътуването.
8.5. Освен в случаите по чл.5, ал.2 от Закона за защита на личните данни Чайка Травел Бургас ЕООД НЕ събира и НЕ обработва лични данни, а Потребителян НЕ предоставя лични данни, които се отнасят да следното:
8.5.1. разкриват расов или етнически произход;
8.5.2. разкриват политически, религиозни или философски убеждения, членството в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;
8.5.3. се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном;
8.6. Чайка Травел Бургас ЕООД  следва следните принципи при обработка на личните данни на Потребителя;
8.6.1. законност и добросъвестност;
8.6.2. точна определеност на целите на обработка;
8.6.3. точност и актуалност, съотносимост с целите на обработката;
8.6.4. съгласие на Потребителите за обработка на данните.
8.7. При събирането и обработването на личните данни на Потребителите, Чайка Травел Бургас ЕООД осигурява достатъчна степен на защита съобразно развитието на информационните технологии срещу случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от  неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. Потребителите се задължават да полагат дължимата грижа за съхранение и защита на личните данни при предоставянето им на Туроператора. Потребителите се задължават да поддържат актуалните данни, които предоставят.
8.8. Потребителят се задължава да осъществява правата относно защитата на лични данни добросъвестно.Потребителят носи отговорност, когато коригирането или изтриването на личните данни води до затруднение или невъзможност да му бъде предоставена услугата, за целта на която е предоставил личните данни.
8.9.Потребителите имат следните права относно предоставените от тях лични данни:
8.9.1. да получат достъп до личните данни, събрани в процеса на сключване на Договор за пътуване и допълнителни договори между Потребителя и Туроператора;
8.9.2. да искат от Туроператора коригиране на събраните данни;
8.9.3. да получат информация относно получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните;
8.9.4. да получат информация относно правото на достъп от страна на Потребителя, както и от трети по договора лица, за целите на предоставянето на услугата, включително  и от държавни органи в предвидените от закона случаи;
8.9.5. да искат заличаване на всички лични данни, предоставени на Туроператора съгласно т.1.13.2. от тези условия;
8.10. След постигане на целите на обработката на личните данни на Потребителя, Чайка Травел Бургас ЕООД унищожава данните или ги прехвърля на друг администратор на лични данни при спазване на изискванията на чл.25, ал.1 от Закона за защита на личните данни.
8.11.Потребителят има  право на достъп до личните данни, които се отнасят за него, като изпрати до Чайка Травел Бургас ЕООД искане за предоставяне на достъп по електронен път. Туроператорът предоставя достъп само до данните отнасящи се за съответното физическо лице, което е изпратило искането за предоставяне на достъп.
8.12. Потребителят, на който се отнасят данните има право по всяко време за изисква от Чайка Травел Бургас ЕООД следното:
8.12.1. потвърждаване за това,дали отнасящите се до него данни се обработват, информация за целите на това обработване, за  категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;
8.12.2. съобщението в разбираема форма, съдържащо личните данни на физическото лице, които се обработват, както и всяка налична информация за  техния източник;
8.12.3. информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до физическото лице.
8.13. Потребителят ,чиито данни се обработват от Чайка Травел Бургас ЕООД има право по всяко време да поиска от Чайка Травел Бургас ЕООД следното :
8.13.1. да бъдат коригирани без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него, в непълните лични данни да бъдат допълнени;
8.13.2. Потребителят има право да поиска изтриване на свързаните с него лични данни без ненужно забавяне, а Туроператорът има задължението да изтрие без ненужното забавяне личните данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:
8.13.2.1.личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
8.13.2.2. Потребителят оттегля своето съгласие;
8.13.2.3. Потребителят възразява срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
8.13.2.4. личните данни са били обработвани незаконосъобразно.
 
От името на записаните в този договор и от свое име, Потребителят декларира,че той и изброените по-горе участници са запознати с общите условия за организирано пътуване, описани в настоящия Договор и ги приемат.
 
 
 
 
 
 
 
Потребител: (фамилия и подпис )
.............................................................................................................................................
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Туроператорът: Чайка Травел Бургас ЕООДСвържете се с нас

Вашето име
Вашият е-мейл
Телефон за връзка
Вашето запитване
Защитен код 123
Презареди

Туристическа агенция Травел Бургас


Нищо не радва така очите,както готовият куфар за почивка ...